fbpx
0507852615 info@holiskin.nl

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Holiskin

Definities: 

Holiskin: de eenmanszaak Holiskin (kvk-nummer: 02100335) gevestigd aan de Kerkstraat 6, 9751 BC te Haren.

Klant: de persoon die bij Holiskin een behandeling ondergaat en/of producten of diensten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met Holiskin aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Holiskin aangaat;

Diensten: alle door Holiskin verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de praktijk en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van producten;

Behandelingen: alle door Holiskin aangeboden behandelingen;

Producten: alle door Holiskin gebruikte en te koop aangeboden producten;

Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de klant aan Holiskin opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden; 

Productverkoop: de verkoop door Holiskin van bepaalde producten aan de klant, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

Huidspecialist: de bij Holiskin werkzame persoon die de behandelovereenkomst en de productverkoop tussen de klant en Holiskin feitelijk uitvoert en de diensten verleent.

Waar de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt natuurlijk ook de mannelijke vorm bedoeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Holiskin.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
 3. Eventuele door klanten van Holiskin gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst

 1. Voorafgaand aan het aangaan van de behandelovereenkomst wordt de klant door de huidspecialist geïnformeerd over:
  – de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
  – de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling;
  – de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
  – de verwachte duur en frequentie van de behandeling;
  – de eventuele alternatieven voor de behandeling;
  – de kosten van de behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding onder een (zorg)verzekering;
  – de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
  Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de klant schriftelijk vastgelegd.
 1. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat klant de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) behandelovereenkomst aan Holiskin verstrekt of de betreffende behandeling feitelijk ondergaat.
 1. In geval van minderjarigheid van de klant is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de klant. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de klant – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden. 

Artikel 3: Productverkoop

 1. Holiskin verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten wordt de klant desgewenst door de huidspecialist geïnformeerd over:
  – de eigenschappen van het product;
  – het gebruik van het product;
  – de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
  – de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

 Artikel 4: Informatieverstrekking door de Klant

 1. De klant is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de huidspecialist te verstrekken, voor zover de klant in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of de productverkoop.
 1. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Holiskin de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of de productverkoop opschorten of weigeren.
 1. Holiskin is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de klant. 

Artikel 5: Verplichtingen Holiskin

 1. Holiskin neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Holiskin voert de behandelovereenkomst en de productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.
 1. Holiskin neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Holiskin zich tot het uiterste in om samen met de klant een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op Holiskin rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 1. Holiskin behandelt de gegevens van de klant met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de klant worden nooit zonder toestemming van de klant met derden gedeeld, tenzij Holiskin daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

 1. Holiskin kan en zal aan de klant nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de klant over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
 1. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant de instructies van de huidspecialist stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de klant altijd contact opnemen met Holiskin.
 1. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de klant altijd direct contact op te nemen met Holiskin. Dit is van het grootste belang. De huidspecialist zal op basis van de kennis van de door de klant ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.
 1. Holiskin kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de klant in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.
 1. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft klanten recht op kosteloze nazorg middels nader advies van de huidspecialist.

Artikel 7: Annulering Behandeling

 1. Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering na 24 uur is de klant 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de klant toerekenbaar zijn.
 1. Bij het niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de klant 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de klant toerekenbaar zijn.
 1. De administratie van Holiskin is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling. 

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties producten

 1. Gekochte producten kunnen geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.
 1. Gekochte producten dienen direct na aankoop door de klant geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan Holiskin te worden gemeld.
 1. Ten aanzien van gekochte producten kan gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de klant aan Holiskin is gemeld en de klant zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen

 1. Holiskin hanteert voor de diensten de tarieven, zoals voor wat betreft behandelingen vermeld in de behandelovereenkomst en voor wat betreft de productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.
 1. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling heeft Holiskin het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de klant meegedeeld. 

Artikel 10: Betaling

 1. Voor alle diensten van Holiskin dient direct te worden betaald.
 1. Indien Holiskin en de klant overeenkomen, dat enige dienst niet direct behoeft te worden betaald, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.
 1. Betaling door de klant geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de klant niet uit haar betalingsverplichtingen. Indien de klant in aanmerking komt voor enige vergoeding door haar (zorg)verzekeraar, dient de klant de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
 1. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de klant zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De klant is dan gehouden tot vergoeding aan Holiskin van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de klant de eventuele door Holiskin gemaakte buitengerechte incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00.
 1. De productverkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de klant volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Holiskin uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de klant eigenaar van de gekochte producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft Holiskin eigenaar van de producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Holiskin verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Holiskin.
 1. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Holiskin is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Holiskin treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de klant. Op de klant rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.
 1. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Holiskin nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de klant. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de klant ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de klant door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de praktijk.
 1. Holiskin is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De klant vrijwaart Holiskin van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.
 1. Holiskin is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Holiskin naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.
 1. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Holiskin te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de klant aan Holiskin betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: Overmacht

 1. Holiskin is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Holiskin geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.
 2. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is Holiskin gerechtigd tot betaling door de klant.

Artikel 14: Klachten, geschillen, toepasselijk recht

 1. Holiskin beschikt over een klachtenregeling, die terug te vinden is op haar website.
 1. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de klant en Holiskin afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Holiskin kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.
 1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Holiskin is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.
 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Holiskin. Desgevraagd wordt een afschrift per post toegestuurd.
×